അന്‍വര്‍ വെളിയങ്കോട്

Anvar Abdulkhadar Veliankode

    Advertisements
  • Categories

  • Archives

Archive for April, 2007

വെളിയംകോട്: എന്‍റെ ഗ്രാമം

Posted by anvari on April 30, 2007

അനേകം മഹാത്മാക്കള്‍ക്ക് ജന്‍മം നല്കിയ ഒരു ഗ്രാമമാണ് – വെളിയംകോട് – എന്‍റെത്.

Advertisements

Posted in വെളിയംകോട്, Uncategorized | Leave a Comment »