അന്‍വര്‍ വെളിയങ്കോട്

Anvar Abdulkhadar Veliankode

    Advertisements
  • Categories

  • Archives

വെളിയംകോട്: എന്‍റെ ഗ്രാമം

Posted by anvari on April 30, 2007

അനേകം മഹാത്മാക്കള്‍ക്ക് ജന്‍മം നല്കിയ ഒരു ഗ്രാമമാണ് – വെളിയംകോട് – എന്‍റെത്.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: